Podrobně o dopravě po kliknutí zde.

Reklamační řád


1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících v reklamačním řízení a při uplatnění práva na vrácení/výměnu nepoškozeného zboží.


2. Postup pro uplatnění reklamace v záruční době:

 • Po zjištění závady Kupující kontaktuje společnost EXPYRO, s.r.o. e-mailem na reklamace@expyro.cz nebo telefonicky na číslech 377 221 283 nebo 606 791 083 - pan Roman Hnát - jednatel společnosti (Osoba odpovědná za vyřízení reklamace).

  Pokud se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění.

  Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, má Kupující právo na výměnu zboží anebo vrácení peněz.

  Pokud se na výrobku opětovně vyskytla stejná vada po opravě, anebo větší počet vad vzájemně nesouvisejících současně, má zákazník po dobu záruční lhůty rovněž právo na výměnu zboží anebo vrácení peněz. Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, když se stejná vada znovu vyskytne po alespoň dvou předešlých opravách (v zájmu urychleného vybavení reklamace doporučujeme, aby Kupující měl písemné potvrzení ze servisu o třetím výskytu té samé vady). Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé spolu nesouvisející odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.
 • Reklamované zboží včetně dokladu o zaplacení Kupující doručí do místa zakoupení zboží (Provozovna firmy EXPYRO, s.r.o., Na Sklárně 1, 327 00 Plzeň).
 • V provozovně Prodávajícího je o reklamaci sepsán reklamační list, ke kterému jsou přiloženy kopie prodejních dokladů, dále záruční list a přesný popis závady.
 • Následně je zboží na náklady Prodávajícího dopraveno do autorizovaného servisu, kde proběhne oprava nebo výměna (v závislosti na závadě). Záruční oprava je oprava zdarma v režii Prodávajícího
 • Autorizovaný servis je povinen opravit či vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů. Pokud tento termín nedodrží, vzniká zákazníkovi zákonný nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Po opravě zboží vyzve Prodávající Kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na reklamačním listě k vyzvednutí opraveného zboží, případně na vlastní náklady zašle opravené zboží zpět Kupujícímu.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba porušením ochranných pečetí a nálepek pokud se na zboží nacházejí, např. i poškozením při přepravě (porušení zboží při přepravě je nutné řešit přímo s dopravcem),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy podmínkám určeným pro provoz, užívání či skladování reklamovaného zboží,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou či zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení Prodávajícího,
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN,
  • zboží bylo poškozeno působením vyšší moci.


3. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách internetového obchodu www.expyro.cz.


4. Reklamované zboží není možné zaslat na dobírku!


5. Nutné náklady, vzniklé v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající.


Kupujete-li PHP pro účel kolaudace, nezapomeňte objednat i kontrolu provozuschopnosti. Klikněte zde!